Modernizacja gospodarstw rolnych – od 21 czerwca nabór wniosków

Od 21 czerwca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" - w kilku obszarach. Jakich?

Od 21 czerwca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” – wynika z opublikowanego w dniu dzisiejszym ogłoszenia Prezesa ARiMR.

O dodatkowe środki w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014–2020, będzie się można starać w sytuacji, gdy w planowane jest zaangażowanie kapitałowe w takich obszarach, jak:

– rozwój produkcji prosiąt (A),

– rozwój produkcji mleka krowiego (B),

– rozwój produkcji bydła mięsnego (C),

– racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, popraw jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (D).

W ramach ogłoszonych naborów na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych w roku 2021 można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy w jednym z wymienionych obszarów.

Maksymalne dofinansowanie na:

– obszar A – rozwój produkcji prosiąt – w całym PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł;

– obszar B – rozwój produkcji mleka krowiego – 500 tys. zł;

– obszar C – rozwój produkcji bydła mięsnego – 500 tys. zł;

– obszar D – racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmian profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach – max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł w całym PROW 2014 – 2020.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej) , którzy spełniają określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 719 z późn. zm.). wymagania m.in.:

– w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa – nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro w przypadku obszaru D; wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących, które mogą tę wartość mieć niższą niż ww. 13 tys. euro pod warunkiem, że w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągną i jeżeli suma wielkości ekonomicznej ich gospodarstw wynosi co najmniej 15 tys. euro,

– wielkości gospodarstwa rolnego – o pomoc może ubiegać się rolnik będący posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa o wielkości co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), realizacji operacji, która prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto co najmniej o 10% oraz dostosowania zakresu rzeczowego operacji do skali i potrzeb gospodarstwa,

– prowadzonej działalności rolniczej – w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,

– ma nadany numer identyfikacyjny – w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR.

W terminie 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Zobacz także!

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.