Kiedy rolnik może swobodnie sprzedać nieruchomość rolną?

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawodawca zmienił uległy m.in. przepisy  art. 2b ust. 1.

Jak określają te przepisy właściciel nieruchomości rolnej, którą nabył po 29 kwietnia 2016 r., zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła ta zakupiona nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat (liczone od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości).

W przeciągu tych 5 lat nabyta nieruchomość nie może zostać sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom, chyba że za wyjątkową zgodą Dyrektora Generalnego KOWR.

Właściciel nieruchomość musi więc wystąpić do Dyrektora Generalnego KOWR ze stosownym wnioskiem do KOWR o zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej. Zgoda na zbycie nieruchomości przed minięciem okresu 5 lat może być udzielona jedynie w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem właściciela nieruchomości lub interesem publicznym.

Istnieją wyjątki od reguł ustalonych w art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wyjątki od reguły

Wyjątkiem do wyżej wymienionej sytuacji jest zbywanie lub oddawanie nieruchomości rolnej w posiadanie:

  • osobie bliskiej (czyli rodzinie);
  • w wyniku wykonania umowy z następcą, o której mowa w art. 84 pojęcie umowy z następcą ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym;
  • jednostce samorządu terytorialnego, Skarbowi Państwa lub działającemu na jego rzecz Krajowemu Ośrodkowi;
  • państwowej lub samorządowej osobie prawnej, jeżeli nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
  • spółce, o której mowa w art. 2a warunki nabycia nieruchomości rolnej ust. 3 pkt 1 lit. ca ( chodzi o spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa);
  • spółce kapitałowej lub grupie kapitałowej (prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych);
  • nieruchomości rolnej nabytej w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego;
  • nieruchomości rolnej położonej w granicach administracyjnych miasta o powierzchni mniejszej niż 1 ha;
  • nieruchomości rolnej położonej na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Zobacz także!

Wraz z wprowadzeniem od listopada ub.r. zasad podzielonej płatności VAT, ustawodawca rozszerzył rodzaje płatności, które można dokonać z rachunku technicznego VAT, bez składania wniosku o ich uwolnienie.