Rolnicy powoli przekonują się do ubezpieczeń rolnych?

Jak rolnicy ubezpieczali się w 2022 roku? Z najnowszych danych wynika, że powoli przekonują się do takiej formy ochrony swojej pracy.

Jak rolnicy ubezpieczali się w 2022 roku? Z najnowszych danych wynika, że powoli przekonują się do takiej formy ochrony swojej pracy.

Posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke po raz kolejny (bo ostatnio pod koniec ub. roku) zapytali Ministra Rolnictwa, jak przebiega budowa systemu ubezpieczeń wzajemnych (funduszu gwarancji w rolnictwie), co publicznie obiecał wicepremier Henryk Kowalczyk w styczniu 2022 roku, oraz jak minister ocenia przebieg ubiegłorocznej kampanii ubezpieczeniowej, a także ile upraw i zwierząt gospodarskich ubezpieczono w 2022 roku z dopłatą w ramach zaplanowanych na ten cel 4,5 mld zł środków państwowych.

Jest nieco lepiej z ubezpieczeniami

– W 2022 roku 219 677 producentów rolnych zawarło umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa (tj. o 31 246 więcej niż w 2021 r.). Zawarte umowy zapewniły ochronę ubezpieczenia plonów z powierzchni 4 072 000,56 ha upraw oraz ochrony przed stratami w chowie lub hodowli 22 535 500 sztuk zwierząt gospodarskich – odpowiedział Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w MRiRW.

Jak dodał, w 2022 r. na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została wykorzystana kwota 760 139 tys. zł.

Dodajmy tylko 760 139 tys. zł z zaplanowanych 4,5 mld zł.

Tak czy siak, jest więc nieco lepiej z ubezpieczeniami rolnymi, niż wskazywały to dane za trzy kwartały 2022 r. Rolnicy powoli przekonują się do takiej formy ochrony swojej pracy.

Zadowolony jest też wiceminister Bartosik, który napisał w odpowiedzi na interpelację poselską: – Przebieg ubiegłorocznej kampanii ubezpieczeniowej oceniam pozytywnie. Zakładany na 2022 r. cel ubezpieczenia 30% powierzchni upraw został osiągnięty.

Co z systemem ubezpieczeń wzajemnych?

Odpowiadając na to pytanie, Ryszard Bartosik zaznaczył, że w ramach działań usprawniających funkcjonowanie systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wprowadzono następujące rozwiązania:

  • na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie Ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 785) producenci drobiu, bydła i świń mogą wnioskować do ARiMR o refundację 70 % kosztów zakupu ubezpieczeń od ryzyka strat spowodowanych salmonellozą;
  • wprowadzono mechanizm cesji należności z tytułu zakupu przez producentów rolnych polisy ubezpieczenia umożliwiający zapłatę na rzecz zakładu ubezpieczeń tych należności przez ARiMR z dopłat bezpośrednich.

 

– Ponadto w 2023 r. podwyższone zostały maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w porównaniu do obowiązujących w 2022 roku. Wprowadzone zmiany wynikły ze wzrostu plonów i cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich – dodał wiceminister.

Przypomniał też, że do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został przesłany projekt ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa z terminem zgłaszania uwag do dnia 9 marca 2023 r.

Fundusz Gwarancji w Rolnictwie

Odpowiadając na pytanie posłów o Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, Ryszard Bartosik poinformował, że zaplanowana w ustawie budżetowej na rok 2022 w części 83 – Rezerwy celowe w poz. 62 „Fundusz Gwarancji w Rolnictwie” rezerwa w kwocie 3.000.000 tys. zł, zgodnie z uzasadnieniem dla tej rezerwy, przeznaczona była na realizację przez ARiMR pomocy w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych szkód spowodowanych przez niekorzystane zjawiska atmosferyczne, m.in. suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

– Niezrealizowane kwoty wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na dany rok, w tym zaplanowane w rezerwach celowych, wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki określone w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. W roku 2022 nie został ustalony wykaz wydatków niewygasających – wyjaśnił wiceminister rolnictwa.

Zobacz także!

Od czwartku 7 maja do końca sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania PROW „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.