Rolnicy mogą już sięgać po pieniądze z kredytu płynnościowego

Halina Szymańska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc w formie kredytów preferencyjnych - tj. konkretnie o kredyt na utrzymanie płynności finansowej (linia UP).

13 lipca 2023 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2023 r. limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP)

to:

 • limit akcji kredytowej w wysokości 2,5 mld zł,
 • środki w kwocie 100 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

O kredyt rolnicy mogą ubiegać się w bankach.

Zasady udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (linia UP)

Kredyty na utrzymanie płynności finansowej z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane przez banki producentom rolnym, w celu ograniczenia ryzyka ewentualnej utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna prowadzona w ramach następujących działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • uprawa roślin wieloletnich
 • rozmnażanie roślin
 • chów i hodowla zwierząt
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
3) paliwa na cele rolnicze,
4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
7) pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Wysokość kredytu i wkład własny

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Przy ustalaniu powierzchni gospodarstwa rolnego należy wziąć pod uwagę powierzchnię użytków rolnych znajdujących się w posiadaniu producenta rolnego na dzień złożenia wniosku o kredyt z linii UP.

Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi rolnemu kwot kredytów preferencyjnych z innych linii kredytowych.

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi będzie płacone przez:

 • kredytobiorcę – w wysokości 2%
 • Agencję – w pozostałej części.

Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.

Wysokość pomocy

Maksymalna kwota dopłat określana będzie w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000zł;
 • 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł;
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł;

licząc od daty zawarcia umowy kredytu. W przypadku, gdy kredyt udzielony jest na okres dłuższy niż odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy, po upływie odpowiednio 36, 48 lub 60 miesięcy od dnia udzielenia kredytu dopłaty do jego oprocentowania nie są stosowane.

Czyli nie udało się zrealizować zapowiedzi resortu rolnictwa mówiących o tym, że okres spłaty kredytu płynnościowego wyniesie dla wszystkich rolników tyle samo – 60 miesięcy!

W przepisach zastrzeżono, że bank nie będzie ponosić odpowiedzialności za przekroczenie wysokości pomocy publicznej uzyskanej przez kredytobiorcę z innych tytułów pomocy publicznej.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku, aby otrzymać kredyt?

Ustalono, że muszą to być:

 • oświadczenie producenta rolnego m.in. o zagrożeniu utratą płynności finansowej oraz o tym, że kredyt nie zostanie przeznaczony na spłatę udzielonych kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020,
 • w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych dokument, potwierdzający powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, taki, jak np. nakaz płatniczy podatku rolnego, akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich,
 • komplet dokumentów wymaganych przez bank.

Zastrzeżono też, że dopłaty będą stosowane, gdy kredytobiorca dokonuje w pełnej wysokości spłat rat kapitału i odsetek w terminach ustalonych w umowie kredytu z uwzględnieniem dodatkowo 7-dniowego okresu na spłatę należności.

Zobacz także!

Od czwartku 7 maja do końca sierpnia ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania PROW „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.