Od 29 marca wsparcie dla rolników tworzących krótkie łańcuchy dostaw

Od 29 marca do 12 maja br. będzie można składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego PROW 2014-2020, na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej.

Ogłoszenie Prezes ARiMR w tej sprawie ukazało się 26 lutego br.

W naborze tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, gdzie krótki łańcuch dostaw oznacza łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami, na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” pomoc będzie przyznawana grupie operacyjnej EPI (Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego):

1) jeżeli w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy:

  • spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

– w ramach dostaw bezpośrednich lub
– przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
– w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
– w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub

  • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie, co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;

2) która ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440);

3) która posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem: innej grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej lub innej grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, ubiegającym się o pomoc lub któremu została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, zgodnie z § 5b ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

  • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
  • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach

i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, obejmują m.in. koszty: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń, w tym środków transportu, zakupu lub instalacji wyposażenia, zakupu usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji, odpłatnego korzystania z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji, zakupu środków produkcji, ogólne, bieżące.

Grupa operacyjna ubiegająca się o pomoc na realizację operacji w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, zobowiązana jest przedłożyć m. in. plan działania grupy operacyjnej (w ramach załącznika Nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy o nazwie „opis planowanej operacji”), uwzględniający stan bazowy oraz planowany stan docelowy na dzień, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności drugiej transzy, określający:

  • liczbę rolników wchodzących w skład grupy operacyjnej,
  • liczbę konsumentów, którym grupa operacyjna będzie sprzedawała produkty pochodzące od rolników wchodzących w skład tej grupy,
  • asortyment produktów oferowanych do sprzedaży,
  • wielkość sprzedaży w odniesieniu do każdego produktu objętego asortymentem produktów oferowanych do sprzedaży.

Złożone wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ocenie punktowej, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2a rozporządzenia. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli operacji przyznano mniej niż 13 punktów.

W terminie 4 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy zostanie opublikowana, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacja o kolejności przysługiwania pomocy.

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399).

 

Zobacz także!

Od 11 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" - poinformowała Prezes ARiMR. Maksymalna kwota wsparcia to 300 tys. zł.