Nabór, na który wielu czekało – czyli rozwój usług rolniczych!

Nabór, na który wielu czekało! Już wiadomo, że wnioski na rozwój usług rolniczych będzie można składać od 30 listopada do 13 stycznia przyszłego roku! Prezes ARiMR ogłosił dziś, że w terminie od 30 listopada br. do 13 stycznia 2021 r. będzie można złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego PROW 2014-2020.

Nabór, na który wielu czekało! Już wiadomo, że wnioski na rozwój usług rolniczych będzie można składać od 30 listopada do 13 stycznia przyszłego roku!

Prezes ARiMR ogłosił dziś, że w terminie od 30 listopada br. do 13 stycznia 2021 r. będzie można złożyć wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego PROW 2014-2020.

Przypomnijmy, dziś także ogłoszono możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w ramach naboru wniosków o wsparcie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, nawadnianie gospodarstw i inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000.

Limit pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy dotyczy łącznie wszystkich wspólników tej spółki.

Pomoc udzielana będzie na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
− 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
− 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
− 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Wsparcie w ramach tego instrumentu będzie miało formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się:
1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:
− uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
− przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
− przygotowywania pasz,
− rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
− chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic.
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością,
3) raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,
4) opłaty za patenty i licencje,
5) koszty ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).

Pomoc przyznaje się podmiotowi, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
    wykonuje działalność gospodarczą w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy (do tego okresu wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności);
  • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jeśli planujecie Państwo zająć się w szerszym zakresie usługami w rolnictwie polecamy odwiedzić portal gieldarolna.pl, a szczególnie zapoznać się z ofertą zakładek maszynyurządzenia i narzędzia a także usługi i praca!