Jakie warunki na dofinansowanie z AgroEnergia na fotowoltaikę?

Od 1 października br. rozpocznie się nabór do 1 części programu AgroEnergia 2021. Rolnicy, którzy pozyskają dofinansowanie będą mogli je wykorzystać do montażu instalacji fotowoltaicznej czy wiatrowej wraz z magazynem energii, jak i pompy ciepła. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 października br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaczną przyjmowanie wniosków o dotacje na zakup i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych, pomp ciepła przez rolników.

Program Agroenergia 2021 zakłada także dofinansowania na magazyny energii elektrycznej jako instalacji towarzyszących, które mają zwiększyć autokonsumpcję energii przez rolników w miejscu jej wytworzenia.

Nabór 1 części AgroEnergia 2021 potrwa do wyczerpania środków.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie AgroEnergia 2021?

Po dofinansowanie z programu ArgoEnergia mogą sięgnąć osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha.

Kolejnym warunkiem pozyskania dotacji jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej 1 rok.

Zasady ubiegania się o dotacje z 1 części programu AgroEnergia 2021

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej w tym OZE i cieplnej:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek  nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Należy pamiętać, że dofinansowaniu z programu Agroenergia 2021 nie będą podlegać:

 • projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji,
 • jak również te rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Użytkownicy końcowi, czyli rolnicy, będą mogli składać wnioski do miejscowych WFOŚiGW po tym, jak te podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW od 1 października br.

Jakie kwoty dofinansowania można pozyskać z programu AgroEnergia 2021?

W ramach ogłoszonego naboru w części 1 w WFOŚiGW od 1 października br. będzie można ubiegać się nie tylko o dotacje, ale również i o niskooprocentowane pożyczki wspierające realizację projektów.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

Moc instalacji [kW] Procentowy udział w kosztach kwalifikowanych Nie więcej niż [zł]
10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000

Dodatkowo dla instalacji hybrydowych będzie przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci niskooprocentowanej pożyczki.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.

Podstawowe warunki dofinansowania z programu AgroEnergia 2021:

 • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
 • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 • Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 • W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 • Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).

Zobacz także!

Pomimo zapowiedzi, dotacje z programu Mój Prąd 3.0. nie obejmą magazynów energii oraz ładowarki EV. Dofinansowana zostanie jedynie fotowoltaika. Zapowiadana kwota dotacji będzie mniejsza o 2 tys. zł. Zmianę perspektywy nowego dofinansowania komentuje Michał Kitkowski, prezes firmy SunSol.