Są pieniądze na pomoc po ubiegłorocznej suszy i po koronawirusie

Jak zapewnia Ministerstwo Rolnictwa, dysponuje kwotą potrzebną na wypłacenie pomocy po ubiegłorocznej suszy i uruchomienie przewidywanego w ramach PROW nowego działania, ustanowionego po koronawirusie.

Po tym, jak skończył się tegoroczny limit pomocy de minimis, zaproponowano zmiany w udzielaniu wsparcia po suszy w 2019 roku: ma być wypłacone zarazem jako pomoc po suszy i po koronawirusie.

Po wystąpieniu tegorocznej pandemii przewidziano z kolei szczególną, nową pomoc w ramach PROW.

W ocenie skutków regulacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19″ w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19″ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podano:

„Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Finansów o zwiększenie limitu wydatków  na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014–2020)  o kwotę 1230 mln zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o 447 mln zł), odpowiadającą planowanym na 2020 r. wydatkom w ramach tego działania, tak aby wydatki te mogły zostać dokonane bez jednoczesnego uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014–2020. W przypadku braku zgody Ministra Finansów na zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. o ww. kwotę, płatności na rzecz przedmiotowego działania będą realizowane w ramach aktualnego limitu określonego w ustawie budżetowej”.

Zapytaliśmy w MRiRW, jaki jest skutek owego wystąpienia i czy MF wyraził zgodę na zwiększenie limitu.

„Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie limitu wydatków na Wspólną Politykę Rolną  na rok  2020 zostało uwzględnione przez Ministra Finansów w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, z przeznaczeniem na realizację nowego, ustanowionego w 2020 roku działania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), o charakterze wyjątkowym i tymczasowym, które ma na celu zapewnienie pomocy dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność związaną z przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub rozwojem  produktów rolnych, szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” – zapewniło ministerstwo.

Chcieliśmy też wiedzieć, jak będzie finansowana pomoc po ubiegłorocznej suszy, która nie zmieściła się w limicie de minimis? Czy ze środków krajowych, czy unijnych? Czy i tu są zaangażowane środki europejskie?

„Pomoc, o której mowa w  § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) zostanie w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa” – podaje ministerstwo.

Zobacz także!

47,2 tys. zł trzeba było zapłacić w 2019 roku za hektar ziemi w obrocie prywatnym. To ok. 16 tys. więcej niż płacono za ziemię z ZWRSP.